BASES 2022

 

1ª PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa maior de 18 anos e residente en España.

 

2ª TEMÁTICA

O tema principal será a Semana Santa de Betanzos, en todos os seus ámbitos: imaxes, actos, cultos en honor ás nosas imaxes e admítense tamén fotomontaxes.

 

3ª OBRAS

Cada participante poderá presentar un máximo de 5 obras orixinais e inéditas e non habéndose presentado con anterioridad noutros concursos ou calquera outro medio dixital ou impreso. Os participantes responsabilízanse totalmente de ser os únicos autores, de que non existan dereitos a terceiros, así como de toda reclamación por dereitos de imaxe sobre as obras presentadas ao concurso.

 

4ª PRESENTACIÓN

As obras deberán ter o tamaño dun folio e irán presentadas en papel fotográfico e no dorso deberá figurar o título da obra e o autor. Ademais deberán achegar en soporte informático en formato JPEG, a unha resolución de 300ppp (mínimo 3 megapíxeles) as obras presentadas, sendo o nome do arquivo o mesmo que o título da obra.

A entrega do material realizarase na recepción do Museo dás Mariñas de Betanzos.

 

5ª PRAZO DE ADMISIÓN

O prazo para presentar as obras estará aberto do 18 de Abril ao 28 de Abril de 2022 (ambos inclusive). Non se admitirán obras presentadas con posterioridade a esta data.

 

6ª EXPOSICIÓN

As obras permanecerán expostas ao público do 3 do ao 25 de xuño de 2022 no edificio Liceo.

 

7ª PREMIOS

Ao gañador/a faráselle entrega dun diploma e a súa obra será publicada no cartel correspondente da Semana Santa 2023 (sempre que a calidade se axúste ás necesidades técnicas e de formato de impresión vertical do cartel). O diploma entregarase o día da presentación do video oficial (30 de abril de 2022) no Liceo.

 

8ª FALLO

O fallo do xurado producirase o 29 de abril de 2022 e será comunicado expresamente pola organización aos premiados. Do mesmo xeito, a Cofradía publicarao no seu perfil de Facebook.

 

9ª O XURADO

O xurado estará formado por un equipo designado pola Xunta directiva da Cofradía e estará constituído por distintos membros do mundo da arte, prensa, fotografía e cultura atendendo a criterios de creatividade e calidade técnica. Actuará como secretario (sen voto) un membro do equipo directivo.

 

10ª DEREITOS DE AUTOR

As fotografías presentadas pasarán a formar parte do arquivo da Cofradía; a propiedade intelectual e autorías serán sempre do autor/a. A Cofradía resérvase o dereito de utilizalas no futuro, non tendo que facer constar obligatoriamente en futuras reproducións impresas ou por calquera medio digital o nome do autor/a.

 

11ª ACEPTACION DAS BASES

A participación neste concurso supón a plena aceptación de todas e cada unha destas bases e do fallo inapelable do xurado.